Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Stypendia

Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej

Zgodnie z decyzją Doktoranckiej Komisji Stypendialnej WPiT zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej zostało przyznane następującym osobom:

1. 23549  115,6 pkt

2. 18626  100 pkt

3. 23393  96,3 pkt

4. 28766  95,4 pkt

5. 33353  87 pkt

Stypendium projakościowe

Doktoranci zainteresowani uzyskaniem zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych mogą składać komplety dokumentów, w tym kserokopie dorobku naukowego, w pokoju B-37 w godz. od 10.00 do 13.00 w każdy wtorek, środę czwartek i piątek do dnia 24 marca 2017 r. włącznie.

Czytaj więcej...

STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej w AMG przyjmowane są w terminie 14.02.2017÷22.02.2017 w pokoju C-3 w godzinach dyżurów WKSD.

Wzory wniosku znajdują się na stronie głównej Uczelni oraz na stronie WPiT, lub pod adresem:
http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/zal.1_2014-12-17_1.pdf

Do wniosków należy dołączyć także oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innej uczelni (Zał. nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości,przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 05.11.2014 r.):
http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/zal.1-14_1.pdf

TERMINY DYŻURÓW WKSD:
14.02.2017 godz. 09.00-10.00
15.02.2017 godz. 13.00-14.00
22.02.2017 godz. 11.00-12.00
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które otrzymały Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Lista osób, które otrzymały Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym 2016/2017: 

Lp. Nr albumu 1. 23549 2. 28766 3. 23393 4. 18626 5. 33353 6. 2654 7. 15662

Lista rankingowa doktorantów ubiegających się o stypendium rektora dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Lista rankingowa doktorantów ubiegających się o stypendium rektora dla
najlepszych doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:

Lp.	Nr albumu	Suma punktów
1.		23549	193,60
2.		28766	156,00
3.		23393	97,30
4.		18626	90,00
5.		33353	86,12
6.		2654. 	79,80
7.		15662	74,45
8.		16099	73,00
9.		25234	66,00
10.		21579	65,80
11.		21648	61,00
12.		39103	29,00

Stypendium Ministra na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia

Stypendium Ministra na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia

Rozpoczął się nabór wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Informacja na temat stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 znajduje się tutaj

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017 znajduje się tutaj

Student / doktorant składa KOMPLETNY wniosek wraz z załącznikami w Dziekanacie WPiT w terminie do 05.10.2016 r. (Zarządzenie nr 12 Rektora AMG z dnia 20.07.2016 r.)

Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składanie wniosków w roku akademickim 2016/2017

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium niepełnosprawne, zapomoga) dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017 od 26.09.2016r. do 15.10.2016r. Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane. 

W roku w/w wysokość dochodu na netto na jednego członka rodziny uprawnionego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi:

stypendium wyższe: od 0 do 668,20 zł netto

stypendium niższe od 668,21 do 850,20 zl netto. 

Informacja podstawowe

Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni  doktorant może otrzymywać pomoc materialną w formie:

1.    stypendium socjalnego,

2.    stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3.    stypendium dla najlepszych doktorantów,

4.    zapomogi

 

Świadczenia z pkt. 1,2,4 przyznawane są przez Dziekana WPiT na wniosek doktoranta.

Zasady przyznawania w/w świadczeń oraz wzór wniosku wraz z  wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku znajdują się w zakładce „Student -> Stypendia” (Link: http://wpit.am.gdynia.pl/index.php/stypendia/665-wykaz-dokumentow-ktore-nalezy-dolaczyc-do-wniosku-o-stypendium-socjalne-w-roku-akademickim-2014-2015 ).

 

Świadczenie z pkt. 3 przyznawane jest przez Rektora lub Prorektora ds. Kształcenia na wniosek doktoranta według kryteriów przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów.

 

Doktorant, który spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej; składa: 


1) wniosek o przyznanie stypendium  
2) ocenę  postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/zal.4_2014-12-17.pdf
3) ocenę stopnia zaangażowania w pracy dydaktycznej http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/zal.5_2014-12-17.pdf
4)  kopię ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim
5) potwierdzenie osiągnięć naukowych złożone z oświadczeniami o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji

6) potwierdzenia o innych osiągnięciach