Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Zasady rekrutacji na WPiT

Zasady rekrutacji na WPiT

W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na studia stacjonarne obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci wszystkich specjalności studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa pod warunkiem spełnienia wymagań rekrutacyjnych dla tych studiów.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunki Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo przebiega następująco:

Dla kandydatów z nową maturą obowiązuje zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego według następującego wzoru:

WPR = 0,2 x ppm + 0,4 x prm + 0,15 x ppj + 0,25 x prj

gdzie:
WPR - wynik postępowania rekrutacyjnego,
ppm - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
prm - wynik pisemnego egzaminu maturalnego wybranego przez kandydata przedmiotu spośród: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii, geografii lub informatyki, zdawanego na poziomie rozszerzonym,
ppj - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski,  rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie podstawowym,
prj - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie rozszerzonym.

Jeśli na świadectwie maturalnym, dla osób zdających wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym, nie podano oceny z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, to przyjmuje się, że egzamin na tym poziomie został zdany z wynikiem 100%.

Dla kandydatów ze starą maturą obowiązuje zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego według następującego wzoru:

WPR = epm + euj

gdzie:
WPR  - wynik postępowania rekrutacyjnego
epm - wynik egzaminu maturalnego z matematyki
euj - wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

ocena egzaminu maturalnego z matematyki epm – wynik egzaminu z matematyki
dotyczy skali ocen od 1 do 6 dotyczy skali ocen od 2 do5
6 60 pkt. -
5 40 pkt. 60 pkt.
4 20 pkt 40 pkt
3 15 pkt 15 pkt
2 5 pkt -
 
ocena egzaminu maturalnego z języka obcego euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego
dotyczy skali ocen od 1 do 6 dotyczy skali ocen od 2 do5
6 40 pkt. -
5 30 pkt. 40 pkt.
4 20 pkt 25 pkt
3 10 pkt 10 pkt
2 5 pkt -

 

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych wg wzoru:

WPR = dyp +ols 

gdzie:
WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego
dyp – ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich
ols – średnia ocena z ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich

W toku postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia kandydat musi przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata lub inżyniera) wraz z suplementem zawierającym informacje o średniej ocen ze studiów.

W przypadku, gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu – do wstępnego przyjęcia honorowane będzie zaświadczenie o odbytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen ze studiów, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzonym przez uczelnie, której kandydat jest absolwentem.


Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w Uchwale Nr 354/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.04.2016 roku.