Dyplom

Nowe procedury związane z dyplomowaniem na WPiT (obowiązujące od semestru letniego 2017/2018), znajdują się pod adresem: kliknij tutaj.

Aktualnie obowiązujące procedury: określania tematu oraz recenzowania pracy dyplomowej, przebiegu egzaminów dyplomowych oraz informacje dotyczące standardu pracy dyplomowej dostępne są w plikach do pobrania.

Obrona pracy dyplomowej

Student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego (licencjackiego/inżynierskiego/magisterskiego) po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z obowiązującego regulaminu studiów (uchwała nr 21 Senatu AM w Gdyni z dnia 27.04.2006 r.).

Do warunków tych zalicza się złożenie w Dziekanacie co najmniej 7 dni przed obroną:

 • indeksu wraz ze wszystkimi wpisami w celu zaliczenia semestru przez Prodziekana ds. Kształcenia/Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych,
 • legitymacji studenckiej,
 • 2 egzemplarzy pracy dyplomowej w twardej oprawie,
 • 1 egzemplarza pracy dyplomowej w miękkiej oprawie dwustronnie wydrukowanej z wklejoną na ostatniej stronie wersją elektroniczną na płycie CD/DVD w formacie PDF (wersja elektroniczna pracy na płycie CD/DVD powinna być zamieszczona w jednym pliku zatytułowanym: Nazwisko_lmię. Natomiast płyta powinna być opisana w sposób: Nazwisko_ Imię, Tytuł pracy),
 • na stronie tytułowej pracy dyplomowej powinna być umieszczona zgoda studenta lub jej brak na udostępnienie tej pracy, potwierdzona własnoręcznym podpisem studenta. Natomiast na odwrocie strony tytułowej powinno być zamieszczone oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy,
 • dowodu opłaty za dyplom – 60zł lub 100zł (z wersją angielską),
 • 5 zdjęć (w stroju oficjalnym) o wymiarach 4,5 x 6,5  lub 6 sztuk (z wersją angielską),
 • wyliczonej średniej z całego okresu studiów wraz z aktualnym numerem telefonu,
 • fiszki bibliograficznej w dwóch egzemplarzach, w tym 1 powinna być dołączona w sposób trwały do egzemplarza pracy dyplomowej dwustronnie wydrukowanej (na końcu pracy),
 • karty obiegowej,
 • podania do Prodziekana ds. Kształcenia/Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych o wystawienie odpisu dyplomu w wersji angielskiej, złożonego w ciągu 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego,  (Prodziekan ds. Kształcenia)
 • udokumentowanych informacji o osiągnięciach podczas studiów (dotyczących przykładowo działalności w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach).

Powyższe dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w komplecie w koszulce. Niedostarczenie kompletu dokumentów uniemożliwi obronę pracy.

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Dariusz Barbucha
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 20.12.2017